PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE

Tekst jednolity, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r., obejmujący zmiany wprowadzone Protokołami dodatkowymi nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do Ponadzakładowego UZP.

Warszawa, 29 stycznia 1998 r.

Spis treści:

Treść PUZP strona
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe str.1
- postanowienia ogólne str.2
- nawiązanie stosunku pracy str.3
- czas pracy str.5
- bezpieczeństwo i higiena pracy str.5
- świadczenia pracownicze str.7
- zasady wynagradzania str.9
- tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania osobistego i dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych str.10
- taryfikator kwalifikacyjny zawodów robotniczych str.13
- zasady zaszeregowania pracowników str.13
- wynagrodzenie dodatkowe str.14
- nagrody jubileuszowe str.14
- zasady przyznawania odprawy pieniężnej str.16
- zasady funkcjonowania związków zawodowych str.16
- ubezpieczenia emerytalne str.17
- postanowienia końcowe str.17

Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Układem str.19

Załącznik nr 2 - Wykaz prac, których wykonywanie uprawnia do otrzymywania posiłków profilaktycznych przez okres całego roku str.28

Załącznik nr 3 - Tabele i zasady przydziału: str.30
- zasady przydziału środków higieny osobistej str.30

- tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego str.32

- szczepienia ochronne str.50

- zasady przyznawania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej str.50

- zasady przydziału napojów str.50

Załącznik nr 4 - Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego str.51

PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE

zawarty w dniu 29 stycznia 1998 roku, w Warszawie, w celu kształtowania właściwych zbiorowych stosunków pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pomiędzy:

- występującym w imieniu pracodawców wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, mającym siedzibę w Warszawie, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54,
a

- występującymi w imieniu pracowników zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:

1 - Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" mającą swoją siedzibę w Gdańsku, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, reprezentowaną przez:

1) Pana Ryszarda Grusia, Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność", mającej siedzibę we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90,

2) Panią Grażynę Weredę, Przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Technicznych Leśnictwa NSZZ "Solidarność", mającej siedzibę w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9,

2 - Radą Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej mającą siedzibę w Warszawie, 02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, reprezentowaną przez Pana Jerzego Przybylskiego, Przewodniczącego Związku Leśników Polskich,

3 - Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa, Drzewnictwa i Ochrony Przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej , mającym siedzibę w Warszawie, 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 12, reprezentowanym przez Pana Wiesława Biskupskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć jest mowa o:

1) pracodawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i wymienioną w załączniku nr 1 do Układu,

2) kierowniku jednostki organizacyjnej - rozumie się przez to kierownika jednej z jednostek, o których mowa w pkt. 1,

3) krajowych organizacjach związkowych - rozumie się przez to:
- Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" reprezentowaną przez: Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" i Sekcję Krajową Pracowników Technicznych Leśnictwa NSZZ "Solidarność",
- Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
- Związek Zawodowy "Budowlani" reprezentowany przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego "Budowlani",

4) Układzie - rozumie się przez to Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

5) stawce wyjściowej - rozumie się przez to kwotę stanowiącą podstawę do ustalenia miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych i innych składników wynagrodzenia,

6) absolwencie - rozumie się przez to osobę, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą,

7) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

8) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. nr 101, poz.. 444 z późniejszymi zmianami),

9) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to każdą zakładową lub międzyzakładową organizację związkową działającą w jednostce organizacyjnej,

10) regionalnej i ponadzakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to każdą organizację związkową grupującą zakładowe organizacje związkowe z terenu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,

11) stanowiskach kierowniczych - rozumie się przez to:
- w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiska: dyrektor generalny i jego zastępcy, główny inspektor Lasów Państwowych, główny inspektor Straży Leśnej, główny księgowy, naczelnik wydziału, kierownik Zespołu Ochrony Lasu, inspektor regionalny, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej, kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej,
- w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, stanowiska: dyrektor regionalnej dyrekcji i jego zastępcy, naczelnik wydziału (główny księgowy), kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej, kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej,
- w nadleśnictwie, stanowiska: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, główny księgowy, inżynier nadzoru, leśniczy, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej,
- w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w części III załącznika nr 1 do Układu: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej,

12) jednostce organizacyjnej wewnętrznej - rozumie się przez to: wyodrębniony w strukturze pracodawcy zakład prowadzący działalność gospodarczą, posiadający cechy wydzielonej samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,

13) komórce organizacyjnej wewnętrznej - rozumie się przez to: wyodrębniony w strukturze pracodawcy dział lub zespół pracowniczy o wydzielonych zadaniach merytorycznych,
14) stawce dziennej - rozumie się przez to wynagrodzenie za dzień pracy obliczone jako iloraz wynikający z podzielenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, przez ilość dni przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 2

1. Układ stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do pracowników Służby Leśnej nie mają zastosowania następujące postanowienia Układu: § 17, § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 34.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do Układu.
4. W zakresie uregulowanym Układem postanowienia Układu mają zastosowanie do:
a) emerytów i rencistów - byłych pracowników Lasów Państwowych zatrudnionych w jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
b) pracowników, którzy przeszli na świadczenia przedemerytalne z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć jest mowa o:

1) pracodawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i wymienioną w załączniku nr 1 do Układu,

2) kierowniku jednostki organizacyjnej - rozumie się przez to kierownika jednej z jednostek, o których mowa w pkt. 1,

3) krajowych organizacjach związkowych - rozumie się przez to:
- Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" reprezentowaną przez: Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" i Sekcję Krajową Pracowników Technicznych Leśnictwa NSZZ "Solidarność",
- Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
- Związek Zawodowy "Budowlani" reprezentowany przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego "Budowlani",

4) Układzie - rozumie się przez to Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

5) stawce wyjściowej - rozumie się przez to kwotę stanowiącą podstawę do ustalenia miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych i innych składników wynagrodzenia,

6) absolwencie - rozumie się przez to osobę, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą,

7) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

8) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. nr 101, poz.. 444 z późniejszymi zmianami),

9) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to każdą zakładową lub międzyzakładową organizację związkową działającą w jednostce organizacyjnej,

10) regionalnej i ponadzakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to każdą organizację związkową grupującą zakładowe organizacje związkowe z terenu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,

11) stanowiskach kierowniczych - rozumie się przez to:
- w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiska: dyrektor generalny i jego zastępcy, główny inspektor Lasów Państwowych, główny inspektor Straży Leśnej, główny księgowy, naczelnik wydziału, kierownik Zespołu Ochrony Lasu, inspektor regionalny, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej, kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej,
- w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, stanowiska: dyrektor regionalnej dyrekcji i jego zastępcy, naczelnik wydziału (główny księgowy), kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej, kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej,
- w nadleśnictwie, stanowiska: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, główny księgowy, inżynier nadzoru, leśniczy, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej,
- w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w części III załącznika nr 1 do Układu: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej,

12) jednostce organizacyjnej wewnętrznej - rozumie się przez to: wyodrębniony w strukturze pracodawcy zakład prowadzący działalność gospodarczą, posiadający cechy wydzielonej samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,

13) komórce organizacyjnej wewnętrznej - rozumie się przez to: wyodrębniony w strukturze pracodawcy dział lub zespół pracowniczy o wydzielonych zadaniach merytorycznych,
14) stawce dziennej - rozumie się przez to wynagrodzenie za dzień pracy obliczone jako iloraz wynikający z podzielenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, przez ilość dni przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 2

1. Układ stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do pracowników Służby Leśnej nie mają zastosowania następujące postanowienia Układu: § 17, § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 34.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do Układu.
4. W zakresie uregulowanym Układem postanowienia Układu mają zastosowanie do:
a) emerytów i rencistów - byłych pracowników Lasów Państwowych zatrudnionych w jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
b) pracowników, którzy przeszli na świadczenia przedemerytalne z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§ 3

1. W odniesieniu do pracowników stosuje się następujące formy nawiązania stosunku pracy:
1) umowa o pracę,
2) powołanie.
2. W zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę stosuje się następujący podział:
1) pracownicy, z którymi została zawarta umowa o pracę na czas nie określony,
2) pracownicy zatrudnieni na czas określony,
3) pracownicy zatrudnieni na czas wykonywania określonej pracy.

§ 3a

1. Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego jst uzależniony okres wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, zalicza się - za zgodą pracownika - wszystkie zakończone okresy zatrudnienia u pracodawców, objętych Układem.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje sięw przypadku pracownika podejmującego zatrudnienie u pracodawcy nie objętego Układem.

§ 4

1. Miejscem wykonywania pracy dla pracowników jest siedziba zakładu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. Miejscem wykonywania pracy dla nadleśniczych, zastępców nadleśniczego, inżynierów nadzoru, straży leśnej jest teren nadleśnictwa.
3. Miejscem wykonywania pracy dla leśniczych, podleśniczych, gajowych i robotników pracujących w leśnictwach jest teren leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę.
4. Miejscem wykonywania pracy dla pracowników Inspekcji Lasów Państwowych i pracowników zakładów wymienionych w części III załącznika nr 1 do Układu jest miejsce wskazane w umowie o pracę.

§ 5

1. Absolwenci wyższych i średnich szkół zatrudniani są na czas określony zwany dalej "stażem".
2. Okres stażu wynosi 1 rok z wyłączeniem przerw w pracy, spowodowanych obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.


§ 6

1. Pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, można powierzyć inną pracę niż określona w umowie o pracę lub powołaniu, na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli jest ona zgodna z kwalifikacjami pracownika. W okresie tym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od dotychczas otrzymywanego.
2. Pracownikowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku kierowniczym, na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, przysługuje od pierwszego dnia pełnienia tych obowiązków wynagrodzenie nie niższe od najniższego wynagrodzenia przewidzianego dla tego stanowiska i nie niższe od dotychczas otrzymywanego.

 

§ 7

1. Pracownikowi można zwiększyć obowiązki o zadania wynikające z zastępowania innego pracownika na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni kalendarzowych w roku bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia pod warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia obowiązującej normy czasu pracy.
2. W przypadku zastępowania innego pracownika powyżej 30 dni kalendarzowych w roku, począwszy od 31 dnia, pracownikowi przysługuje podwyższone wynagrodzenie za dodatkowo wykonaną pracę, proporcjonalne do zwiększonych obowiązków, nie mniej jednak niż 25% stawki dziennej za każdy dzień zastępstwa.
3. W przypadku powierzenia zastępstwa ponad 30 dni kalendarzowych w roku, począwszy od 31 dnia, na stanowisku, na którym przysługuje dodatek funkcyjny, pracownikowi:
- otrzymującemu także dodatek funkcyjny przysługuje maksymalny dodatek przewidziany dla jego stanowiska,
- nie otrzymującemu dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek funkcyjny zastępowanego pracownika.
4. Łączne wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie przewidziane dla stanowiska, na którym zastępstwo zostało powierzone.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dodatkowo wykonaną pracę, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalenie zastępstwa na piśmie, za pisemną zgodą pracownika.

§ 8

1. Małżonkowie, oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia i powinowactwa pierwszego stopnia mogą być zatrudniani, od dnia wejścia Układu w życie, w tej samej jednostce organizacyjnej, jeżeli nie zachodzi między tymi osobami bezpośrednia podległość służbowa.
2. W przypadku, gdy w stosunku do osób wymienionych w ust. 1 występuje podległość służbowa, zgodę na ich zatrudnienie oraz decyzje o wynagrodzeniu, awansowaniu, nagradzaniu wydaje kierownik jednostki nadzorującej.

§ 9

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

CZAS PRACY

§ 10

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wskazanym do jej wykonania.
2. Czas pracy pracowników wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
2a. Okres rozliczeniowy czasu pracy nie może przekroczyć 4 miesięcy.
2b. skreślony.
2c. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
3. Rozkład czasu pracy, a w szczególności początek i zakończenie pracy, ustalane są zakładowym regulaminem pracy.
4. W stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych stosuje się postanowienia art. 135 Kodeksu pracy.
5. Pracownik poza normalnymi godzinami pracy może pełnić dyżur w domu lub innym miejscu uzgodnionym z pracodawcą.
6. Za czas pełnienia dyżuru w domu przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1,5% stawki wyjściowej za każdy dzień dyżuru, niezależnie od ilości godzin pełnionego dyżuru w ciągu doby.
7. Zlecenie pełnienia dyżuru oraz zgoda na jego pełnienie wymagają formy pisemnej.
8.Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach: leśniczego, podleśniczego, gajowego i strażnika leśnego, jest określany wymiarem ich zadań, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
9. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami, określonymi w art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 360 godzin w roku kalendarzowym.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 11

Pracodawcy w oparciu o obowiązujące przepisy tworzą służbę bezpieczeństwa i higieny pracy jako organ doradczy i kontrolny w danej jednostce organizacyjnej w zakresie bhp.

§ 12

1. Kandydaci do pracy podlegają obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim na koszt pracodawcy.
2. Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania te odbywają się na koszt pracodawcy.

§ 13

1. W okresie od 1 listopada do 31 marca - posiłki profilaktyczne przysługują wszystkim pracownikom wykonującym pracę na wolnym powietrzu przez okres minimum 4 godzin dziennie.
2. Wykaz prac, których wykonywanie uprawnia do otrzymywania posiłków profilaktycznych przez okres całego roku zawiera załącznik nr 2 do Układu.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Układu pracownikom przysługują:
1) napoje,
2) środki higieny osobistej,
3) środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza i obuwie robocze,
4) szczepienia ochronne.
4. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
5. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, za jego zgodą, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, przy czym przepis art. 23710 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
6. Tabele i zasady przydziału środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, szczepień ochronnych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz przydziału napojów, stanowi załącznik nr 3 do Układu.
7. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej nie podlegają zwrotowi i rozliczeniu finansowemu w przypadkach, gdy rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nastąpiło z powodu:
a) przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie emerytalne,
b) utraty zdolności do wykonywania zawodu,
c) rozwiązania umowy o pracę ze stażystą.
8. skreślony.
9. W przypadku, gdy stosunek pracy uległ wygaśnięciu z powodu śmierci pracownika, postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Pracownik pracujący w warunkach narażenia na zespół wibracyjny lub inną chorobę zawodową, po przepracowaniu 3 lat w tych warunkach, u pracodawców objętych Układem, może skorzystać na koszt pracodawcy, w ramach dodatkowego urlopu, na swój wniosek poparty orzeczeniem lekarskim, z leczenia sanatoryjnego ukierunkowanego na profilaktykę zachorowań, nie częściej jednak niż raz na dwa lata.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek poddania się profilaktycznemu leczeniu sanatoryjnemu ukierunkowanemu na profilaktykę zachorowań na zespół wibracyjny, jeżeli zażąda tego pracodawca na podstawie orzeczenia lekarza służby medycyny pracy.
3. Za okres leczenia sanatoryjnego pracownik otrzymuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

§ 15

1.Pracownik otrzymuje drewno opałowe w ilości 30 mp grubizny opałowej sosnowej lub, na jego wniosek, 27 mp grubizny opałowej liściastej twardej, rocznie w naturze, bezpłatnie.
2. Wzamian za drewno, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się - na niosek pracownika - równowartość w gotówce, obliczoną jako iloczyn liczby 30 i średniej ceny 1 mp opałowego sosnowego w Lasach Państwowych, w grudniu roku poprzedniego.
3. Drewno, o którym mowa w ust. 1, wydaje się loco droga wywozowa.
4. Pracownikowi, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1 - 3,przysługuje w ilości proporcjonalnej do jego wymiaru czasu pracy.

§ 16

1. Pracownicy, emeryci i renciści oraz pracownicy, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne mogą korzystać bezpłatnie z użytków rolnych zarządzanych przez pracodawców.
2. Osoby wymienione w ust. 1 mogą:
1) użytkować do 1 ha łącznie gruntów ornych, łąk, sadów i ogrodów,
2) korzystać z pastwisk, w dowolnym wymiarze, niezależnie od gruntów wymienionych w pkt. 1.
3. Powierzchnia wymienionych w pkt. 1, użytków rolnych I, II, III i IV klasy gleboznawczej, powinna być mierzona w hektarach przeliczeniowych, według zasad stosowanych do naliczania podatku rolnego, natomiast w przypadku gruntów rolnych V i VI klasy gleboznawczej powierzchnia ta może być zwiększona do 2 ha
4. W wypadku nie korzystania ze świadczeń wymienionych w ust. 2 nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 17

1. Pracownicy, którzy do wykonywania zadań używają własnych pilarek lub innych narzędzi mechanicznych opartych na bazie pilarki otrzymują ekwiwalent za używanie tego sprzętu.
2. Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi, o którym mowa w ust. 1, określa pracodawca po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową w oparciu o kalkulację.

§ 17a

Pracownikom zatrudnionym w Służbie Leśnej na stanowiskach: inspektora Lasów Państwowych, inspektora straży leśnej, nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, leśniczego, podleśniczego i strażnika leśnego oraz pracownikom zakładów Lasów Państwowych, wykonującym również zadania służbowe w terenie, przysługuje torba leśna z tkaniny poliestrowej, na okres używalności, wynoszący 36 miesięcy.

§ 18

1. Za zgodą pracodawcy pracownicy mogą używać do celów służbowych własnych środków transportu. Koszty z tego tytułu pokrywa pracodawca.
1a. Pracodawca wyrażając zgodę na używanie do celów służbowych własnych środków transportu, określa corocznie limit kilometrów po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
1b. Limit kilometrów, o którym mowa w ust. 1a powinien wynikać z potrzeb stanowiska pracy i możliwości finansowych pracodawcy, a także z odrębnych przepisów, określających zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu
używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy.
2. W przypadku, gdy codzienny dojazd do pracy publicznymi środkami lokomocji jest utrudniony, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz osobom przez nich upoważnionym, przysługuje prawo do bezpłatnego używania samochodów służbowych do tego celu.
3 Maksymalną odległość dojazdu do pracy samochodem służbowym określa kierownik jednostki organizacyjnej, a dla kierownika jednostki - kierownik jednostki nadzorującej.
4. Pracownicy, wykonujący zadania służbowe w terenie, mogą korzystać z pomocy udzielonej przez pracodawcę, na zakup prywatnych samochodów używanych do celów służbowych. Formy i zakres udzielonej pomocy ustala pracodawca, uwzględniając skalę własnych potrzeb transportowych oraz możliwości finansowe .

§ 19

1. Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 90% wynagrodzenia.
2. Za czas niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, w okresie wskazanym w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§ 20

1. Pracownicy, którzy w dniu 31 maja 1998 r., na podstawie dotychczasowych przepisów korzystali z bezpłatnych mieszkań zarządzanych przez Lasy Państwowe, zachowują to uprawnienie.
2. W sprawach spornych dotyczących uprawnień, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych właściwy dla pracownika, po uzyskaniu opinii prawnej.
3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie Układu korzystali z bezpłatnych mieszkań na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. Nr 15, poz. 180).

§ 21

1. Pracownikowi nie posiadającemu prawa do bezpłatnego mieszkania, zatrudnianemu na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić mieszkanie, jeżeli odległość do nowego miejsca pracy uzasadnia zmianę miejsca zamieszkania.
2. Pracownik zobowiązany jest do opuszczenia mieszkania w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia pracy na stanowisku, o którym mowa w ust. 1.
3. Mieszkania są udostępniane pracownikom, o których mowa w ust. 1, na czas zajmowania stanowiska kierowniczego, na podstawie umowy najmu.
4. Do pracowników Służby Leśnej uprawnionych do bezpłatnego mieszkania stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. nr 15, poz. 180).

§ 22

W jednostkach organizacyjnych objętych Układem tworzy się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według zasad określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

§23

1. Pracownik może otrzymać urlop dodatkowy na leczenie sanatoryjne, a także urlop na poratowanie zdrowia.
2. Urlopu dodatkowego na leczenie sanatoryjne, o którym mowa w ust. 1, można udzielić tylko na podstawie skierowania na leczenie sanatoryjne i na okres ustalony w tym skierowaniu, nie przekraczający jednak jednego miesiąca.
2a. Urlopu na poratowanie zdrowia, o którym mowa w ust. 1, udziela się w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, pracownikowi, który przepracował w Lasach Państwowych co najmniej 3 lata, w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Urlopu na poratowanie zdrowia udziela pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 3a.
3a. Kierownikowi jednostki organizacyjnej urlopu, o których mowa w ust. 3, udziela organ powołujący.
3b. Wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia powinien być uzasadniony przez pracownika i udokumentowany zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że rodzaj schorzenia wymaga udzielenia urlopu, a jego wykorzystanie rokuje powrót pracownika do pracy zawodowej
4. Za czas urlopu dodatkowego na leczenie sanatoryjne i urlopu na poratowanie zdrowia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

§ 23a

1. Przepisów Art. 1551 Kodeksu pracy nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik zatrudniony u pracodawcy, objętego Układem, nie wykorzystał należnego urlopu wypoczynkowego, a nawiązał stosunek pracy z nowym pracodawcą, objętym Układem.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, urlopu wypoczynkowego udziela pracownikowi nowy pracodawca.

Zasady wynagradzania

§ 24

Ustala się współczynnikową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

Lp.
Kategoria zaszeregowania
Współczynnik miesięcznych
stawek
wynagrodzenia zasadniczego
1
I
0,800 - 1,786
2
II
1,168 - 1,971
3
III
1,219 - 2,142
4
IV
1,353 - 2,328
5
V
1,410 - 2,514
6
VI
1,470 - 2,686
7
VII
1,535 - 2,871
8
VIII
1,683 - 3,257
9
IX
1,835 - 3,429
10
X
1,911 - 3,671
11
XI
1,993 - 3,914
12
XII
2,078 - 4,157
13
XIII
2,170 - 4,386
14
XIV
2,506 - 4,728
15
XV
2,609 - 5,243
16
XVI
2,718 - 5,500
17
XVII
2,832 - 5,743
18
XVIII
2,954 - 5,986
19
XIX
3,083 - 6,229
20
XX
3,141 - 6,543
21
XXI
3,206 - 6,843
22
XXII
3,280 - 7,200

§ 25

Wynagrodzenie zasadnicze wylicza się przez pomnożenie współczynnika miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przez stawkę wyjściową.
skreślony.
3. Wysokość stawki wyjściowej wynosi 1020 zł.
4.Zmian stawki wyjściowej, o której mowa w ust. 3, dokonuje się w drodze protokółów dodatkowych do Układu
5. W terminie do 30 listopada każdego roku, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest zobowiązany do wystąpienia z inicjatywą podjęcia negocjacji w sprawie zmiany stawki wyjściowej, jeżeli wcześniej z taką inicjatywą nie wystąpiła jedna z ponadzakładowych organizacji związkowych będących stroną Układu.
6. Negocjacje w sprawie zmian stawki wyjściowej nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy o ich podjęciu przez jedną ze stron Układu. Negocjacje kończą się podpisaniem protokołu dodatkowego lub protokołu rozbieżności.
7. Dla pracowników objętych Układem stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 8, czasową i akordową formę wynagradzania.
8. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych u pracodawców wymienionych w części III załącznika nr 1 do Układu, dopuszcza się stosowanie czasowo-premiowej i akordowej formy wynagradzania.
9. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego wylicza się dzieląc miesięczne stawki wynagrodzeń zasadniczych przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Wyliczoną stawkę zaokrągla się do jednego grosza w górę.
10. Kwota jednorazowej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, przyznana pracownikowi, nie może być niższa niż 200 złotych.

§ 26

TABELA STANOWISK I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA OSOBISTEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NIEROBOTNICZYCH

L.p.
Stanowisko
Wykształcenie

Minimalna liczba lat pracy

Kategoria zaszeregowania
Współczynnik dodatku funkcyjnego
1
2
3
4
5
6

I. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

1
Doradca (1)
-wyższe
5 lat
XVI - XXII
2
Kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej
-wyższe
5 lat
XVI - XXII
75% stawki
wyjściowej
3
Radca prawny
określają odrębne przepisy
określają odrębne przepisy
XV - XXI
(2)
4
Administrator systemu
komputerowego
wyższe techniczne
4 lata w zawodzie
XV - XXI
5
Projektant systemu
informatycznego
wyższe techniczne
4 lata w zawodzie
XIV - XX
6
Starszy specjalista(1)
wyższe
6 lat
XIV - XX
7
Asystent
wyższe średnie

4 lata
6 lat

XIII - XIX
8
Specjalista(1)
wyższe średnie
3 lata
8 lat
XII - XVIII

II. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

1
Doradca(1)
wyższe
5 lat
XV - XXI
2
Kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe średnie
4 lata
9 lat
XIV - XIX
25 - 50 %
stawki wyjściowej
3
Kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe
4 lata
XII - XVIII
20 - 50% stawki
wyjściowej
4
Radca prawny
określają odrębne przepisy
określają odrębne przepisy
XIV - XX
(2)
5
Administrator systemu
komputerowego
wyższe techniczne
4 lata
XIV - XX
6
Starszy specjalista(1)
wyższe
5 lat
XIII - XIX
7
Asystent
wyższe średnie
4 lata
5 lat
XIII - XVIII
8
Specjalista(1)
wyższe średnie
2 lata
7 lat
XII - XVII

III. Nadleśnictwa

1
Radca prawny
określają odrębne przepisy
określają odrębne przepisy
XIV - XIX
(2)
2
Kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe średnie
3 lata
8 lat
XII - XVII
25 - 50%
stawki
wyjściowej
3
Kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe średnie
3 lata
6 lat
IX - XVII
15 - 30%
stawki
wyjściowej
4
Starszy specjalista(1)
wyższe
4 lata
X - XVII
5
Specjalista(1)
wyższe średnie
2 lata
7 lat
VIII - XVI
6
Sekretarz
wyższe średnie
3 lata
6 lat
VIII - XVIII
7
Instruktor techniczny
wyższe średnie
po stażu pracy po stażu pracy
VI - XIV


IV. Jednostki organizacyjne, wymienione w załączniku nr 1 do Układu w części III

1
Dyrektor jednostki
wyższe średnie
5 lat
10 lat
XIII - XXI

100 - 250%
stawki
wyjściowej
2
Zastępca dyrektora
jednostki
wyższe średnie
4 lata
8 lat
XII - XX
75 - 150%
stawki
wyjściowej
3
Główny księgowy
wyższe średnie
2 lata
6 lat
XIII- XX
75 - 150%
stawki
wyjściowej
4
Radca prawny
określają odrębne przepisy
określają odrębne przepisy
XIV - XX
(2)
5
Kierownik jednostki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe średnie
4 lata
6 lat
X - XIX
30 - 100%
stawki
wyjściowej
6
Kierownik komórki organizacyjnej wewnętrznej
wyższe średnie
4 lata
6 lat
IX - XVI
20 - 60% stawki
wyjściowej
6a
Projektant systemów informatycznych
wyższe
4 lata
XIII-XIX
6b
Programista
systemów informatycznych
wyższe
4 lata
XIII-XIX
6c
Administrator
narzędzi
informatycznych
wyższe
4 lata
XIII-XIX
7
Starszy specjalista(1)
wyższe
5 lat
XII - XVII
8
Starszy składnicowy
średnie
5 lat
IX - XV
9
Mistrz, Majster

- średnie + uprawnienia mistrzowskie

- zawodowe +
uprawnienia mi-strzowskie

3 lata

5 lat

VIII - XV
10
Specjalista(1)
wyższe średnie
2 lata
7 lat
VII - XVI
11
Inspektor
wyższe średnie
2 lata
4 lata
X - XIV
12
Składnicowy
średnie
2 lata
V - XII
13
Brygadzista
zasadnicze
zawodowe
4 lata
VII - XIII

V. Stanowiska wspólne

1
Kierownik zespołu wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej
wyższe
5 lat
XII - XXII
15-75% stawki
wyjściowej
2
Starszy księgowy,
Kasjer

wyższe

średnie

po stażu pracy

3 lata

VII - XVI
3
Starszy referent, Sekretarka

wyższe

średnie

po stażu pracy

3 lata

V - XV
4
Księgowy
średnie
1 rok
IV - XII
5
Magazynier
średnie
1 rok
V - XIII
6
Referent, Młodsza sekretarka, Maszynistka, Telefonistka
średnie
1 rok
III - XII
7
Stażysta z wykształceniem wyższym
II - III
8
Stażysta z wykształceniem średnim
I - II

(1) - w umowie o pracę przy stanowiskach: "Doradca", "Starszy specjalista" i "Specjalista" należy określić zakres spraw prowadzonych przez te stanowiska, np. d/s szkółkarstwa, d/s płac, ds. informatyki, ds. przetargów publicznych i tp.
(2)- dodatek funkcyjny dla radcy prawnego przysługuje na analogicznych zasadach jak dla głównego specjalisty kierującego zespołem pracowników , określonych w przepisach o wynagrodzeniu pracowników Służby Leśnej.

§ 27

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY ZAWODÓW ROBOTNICZYCH

l.p.

 

Stanowisko


Kategoria zaszeregowania
1
Robotnik pomocniczy
I -VII
2
Robotnik obsługi
III - X
3
Palacz c.o., konserwator
III - XI
4
Rybak
IV -XII
5
Robotnik leśny, wozak, zrywkarz
IV - XIII
6
Drwal
IV - XV
7
Kierowcy:
a) samochodu osobowego lub osobowo-terenowego
IV - XII
b) ciągnika
III - XIII
c) samochodu ciężarowego do 3,5 t
IV - XIII
d) samochodu ciężarowego pow. 3,5 t
V - XIV
8
Robotnik wykwalifikowany (x)
III - XIV
9
Drwal operator:
a)- maszyn i urządzeń leśnych
V - XIV
b)- sprzętu ciężkiego
V - XV
10
Starszy robotnik leśny - drwal
IV - XV

(x) -w zawodzie nieleśnym, np.: spawacz, cieśla, murarz, trakowy,

Kategorie zaszeregowania dla innych stanowisk (zawodów), nie wymienionych w taryfikatorze, ustala się w oparciu o taryfikator, uwzględniając kwalifikacje wymagane do pracy na tym stanowisku oraz stopień uciążliwości i złożoności wykonywanych prac.

ZASADY ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW

§ 28

1. Kategorię zaszeregowania, współczynnik miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wysokość wynagrodzenia, przyznają pracownikom pracodawcy, w umowie o pracę, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym.
2. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, ustalone na podstawie § 25, przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę oraz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na podstawie § 25.

 

§ 29

Dodatek funkcyjny wylicza się poprzez pomnożenie stawki wyjściowej przez współczynnik dodatku funkcyjnego.

§ 30

1.skreślony.
3. Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, można przyznać kategorię zaszeregowania o jeden szczebel wyższą od maksymalnie przysługującej na danym stanowisku

WYNAGRODZENIE DODATKOWE

§ 31

1. Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzeń otrzymanych w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie, obliczonych jak za urlop wypoczynkowy, łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy.
2. Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do Układu.

§ 32

1. Pracodawcy mogą tworzyć następujące rodzaje nagród i premii, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:
a) nagrody tworzone z dodatniego wyniku finansowego,
b) nagrody i premie tworzone w ramach planowanych na dany rok środków na wynagrodzenia, w tym również nagrody okolicznościowe z okazji Dni Lasu.
2. Rodzaj i wysokość premii przyznaje się zgodnie z regulaminem premiowania.

NAGRODY JUBILEUSZOWE

§ 33

1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem § 33a, przysługuje nagroda jubileuszowa za lata pracy przepracowane u pracodawców wchodzących w skład państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz za okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresów, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zwana dalej "nagrodą", w wysokości:
- po 15 latach 150% podstawy wymiaru,
- po 20 latach 200% podstawy wymiaru,
- po 25 latach 250% podstawy wymiaru,
- po 30 latach 300% podstawy wymiaru,
- po 35 latach i kolejnych pięcioletnich okresach 350 % podstawy wymiaru
2. Okresy pracy zaliczone do dnia 31 sierpnia 1992 r. do stażu pracy w Lasach Państwowych w drodze indywidualnych decyzji na podstawie "Protokółu uzgodnień pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Lasów Państwowych a przewodniczącymi krajowych organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych z dnia 29 czerwca 1989r." uznaje się za okresy pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. Pracownikowi, który był zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe przed dniem 1 maja 2002 r., przy ustalaniu prawa do nagrody uwzględnia się okresy podlegające wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na zasadach obowiązujących przed tym dniem.
4. Podstawę wymiaru nagrody stanowi 300 % stawki wyjściowej.
5. Nagrodę wypłaca się w dniu upływu okresu uprawniającego do jej otrzymania i według zasad obowiązujących w tym dniu.
7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - wyższą.
8. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje nagroda w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
10. Pracownik przechodzący na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub któremu przyznano świadczenie przedemerytalne otrzymuje nagrodę za okres, jaki przepracował od dnia nabycia prawa do ostatnio wypłaconej nagrody, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Nagroda ta obliczana jest jako proporcjonalna część kwoty nagrody, którą pracownik by otrzymał, gdyby przepracował cały pięcioletni okres od dnia nabycia prawa do ostatnio wypłaconej nagrody jubileuszowej, nie dłuższy jednak niż 5 lat..

§ 33a

Pracownik, który nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia w okresie do 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty ostatniej nagrody, otrzymuje nagrodę wyższego stopnia w wysokości obliczonej jako różnica pomiędzy kwotą nagrody, do której uzyskał prawo, a kwotą nagrody ostatnio wypłaconej.

ZASADY PRZYZNAWANIA ODPRAWY PIENIĘŻNEJ

§ 34

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna.
2. Wysokość odprawy pieniężnej wynosi po przepracowaniu:
- do 20 lat 300% podstawy wymiaru,
- powyżej 20 lat 600% podstawy wymiaru.
3. Okresy pracy, od których zależy wysokość odprawy pieniężnej, oblicza się jako sumę lat, o których mowa w § 33, ust. 1 - 3.
4. Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi wynagrodzenie otrzymywane za ostatni miesiąc zatrudnienia.
5. Kwota wypłaconej odprawy nie może być niższa niż odprawy wyliczonej według art. 921 Kodeksu pracy.

§ 34a

Pracownikowi, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, spełniającemu warunki uprawniające do świadczenia przedemerytalnego, przysługuje jednorazowa dodatkowa odprawa pieniężna w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

§ 34b

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego uzależniona jest wysokość odprawy pośmiertnej, zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u pracodawców, objętych Układem.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

§ 35

1. W celu udoskonalenia systemu wzajemnej komunikacji, uczestnictwa i porozumienia się na wszystkich szczeblach, rozwoju wzajemnego zaufania, pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, pracodawcy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych zapewnią:
1) nieodpłatne pomieszczenie biurowe wyposażone w podstawowy sprzęt i czynny aparat telefoniczny,
2) w przypadku trudności lokalowych pomieszczenie biurowe może być wspólne dla wszystkich związków, pod warunkiem, że każdy z użytkowników będzie dysponował niezależnym zabezpieczeniem własnej dokumentacji,
3) nieodpłatne udostępnianie sal konferencyjnych na spotkania związkowe,
4) pokrywanie kosztów delegacji członków krajowych i zakładowych organizacji związków zawodowych:
- biorących udział w posiedzeniach komisji i zespołów roboczych powoływanych na wszystkich szczeblach zarządzania Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe,
- zapraszanych na narady, konferencje oraz uroczystości okolicznościowe organizowane w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
- w innych okolicznościach wcześniej uzgodnionych z Dyrektorem.
2. Ustalenia ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio do krajowych, regionalnych i ponadzakładowych organizacji związkowych działających w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. Przydzielenia pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, dla krajowych organizacji związkowych należy dokonać w porozumieniu z Dyrektorem .
4. Pracownik, członek związku, otrzymuje wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, niezbędny do wykonywania czynności związkowych wynikających z jego funkcji, jeżeli czynność ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy.
5. Potrącanie składek członkowskich na listach płac następuje za pisemną zgodą członka związku.
6. 1. Pracownikowi - członkowi zakładowej organizacji związkowej, z wyboru pełniącemu funkcję związkową odpowiednio w:
a) Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność",
b) Sekcji Krajowej Pracowników Technicznych Leśnictwa NSZZ "Solidarność",
c) Radzie Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego "Budowlani",
przyznaje się ochronę przewidzianą w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 79, poz. 854 z późn. zmianami, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
6.2. Pracownika - członka zakładowej organizacji związkowej, z wyboru pełniącego funkcję związkową, imiennie wskazuje uchwała jednego z organów, wymienionych w ust. 1.
7. Ochrona, o której mowa w ust. 6, przysługuje przez okres określony uchwałą, wskazaną w ust. 6.2 32, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego tą uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.
8. Ochrona, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje pracownikowi korzystającemu z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 79, poz. 854 z późn. zmianami.

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

§ 36

Pracownicy mogą podlegać dodatkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Po wpisaniu do rejestru, Układ zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz zostanie wydrukowany w formie broszury.
2. Układ wdroży Dyrektor, a zasady wdrożenia uzgodni z krajowymi organizacjami związkowymi.
3. Przy wdrożeniu zasad wynagradzania, pracownikom objętym Układem, należy ustalić kategorię zaszeregowania osobistego, oraz współczynnik miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przyjmując, że łączne wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od dotychczas otrzymywanego za wykonywaną pracę w tych samych warunkach i rozmiarze.
4. Układ wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego od daty wpisania go do rejestru przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, nie później jednak niż 1 czerwca 1998 r. z wyjątkiem § 33, który wchodzi w życie od dnia 1 października 1998 r.

§ 38

1. Układ zawiera się na czas nie określony.
2. Układ rozwiązuje się na zasadach przewidzianych w Kodeksie Pracy, z tym że okres wypowiedzenia Układu przez jedną ze stron wynosi 6 miesięcy.
3. Propozycje protokołów dodatkowych wprowadzających zmiany do Układu w formie pisemnej składa strona inicjująca.
4. Strony zobowiązują się do przystąpić do rokowań w sprawie zmian do Układu w ciągu 30 dni od otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 3.

§ 39

1. Wyjaśnień treści Układu dokonują strony zawierające Układ.
2. Pracodawca obowiązany jest archiwizować wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i podawać je do wiadomości pracowników w formie pisemnej.

§ 40

W zakresie nie uregulowanym Układem stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Protokół dodatkowy nr 8 z dnia 22 stycznia 2003 r.

(zarejestrowany przez MGPiPS dnia 13 lutego 2003r.)

§ 2

Pracownikowi pobierającemu świadczenie przedemerytalne, z którym stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie protokółu dodatkowego, przysługuje odprawa, określona w § 1 pkt 4. (§ 34a PUZP).

§ 3

1. Pracownikowi, z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przysługuje dodatkowo jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości dwudziestu tysięcy złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, przysługuje pracownikowi, który w dniu rozwiązania stosunku pracy nie spełnia warunków uprawniających do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia przedemerytalnego.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Krzysztof Bałazy

Za Komisję Krajową NSZZ "Solidarność": - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ "Solidarność" - Ryszard Gruś

Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Technicznych Leśnictwa
NSZZ "Solidarność" - Grażyna Wereda

Za Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:
- Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP - Jerzy Przybylski

Za Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa Drzewnictwa i Ochrony Przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej:
-Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa, Drzewnictwa i Ochrony Przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej - Wiesław Biskupski

zalaczniki